* zouthandel.nl * onthardingszout * zouttabletten * strooizout * wegenzout *
0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

 

Handelsonderneming Kuijper B.V.

 

Handelend onder naam: Kuijper Zouthandel  

Handelend onder naam: Kuijper Veevoeders 


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Handelsonderneming Kuijper B.V.                        

Artikel 1                        

Algemeen

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van elke door Handelsonderneming Kuijper B.V. Handelend onder naam: Kuijper Veevoeders en handelend onder naam Kuijper Zouthandel aangegane overeenkomst en van elke door Handelsonderneming Kuijper B.V. Handelend onder naam: Kuijper Veevoeders en handelend onder naam Kuijper Zouthandel gedane aanbieding in welke vorm dan ook. Hieronder wordt Handelsonderneming Kuijper B.V. Handelend onder naam: Kuijper Veevoeders en handelend onder naam Kuijper Zouthandel aangehaald als “Kuijper”.

                            

Artikel 2

1.    Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen gelden slechts indien ze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.    Voorwaarden van Koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen.            

Artikel 3

                           

Aanbiedingen

1.    Alle door Kuijper gedane aanbiedingen of uitgegeven prijslijsten zijn vrijblijvend. Dit houdt in dat Kuijper het recht voorbehoudt na een bestelling of andere vorm van acceptatie onverwijld mee te kunnen delen dat de aanbieding of prijsaanbieding wordt ingetrokken.

 

2.    Kuijper heeft het recht aan de koper verhogingen van belastingen of andere, van overheidswege opgelegde heffingen door te berekenen.

 

3.    Schriftelijk, mondelijk of telefonisch geplaatste orders verbinden  Kuijper slechts indien en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

4.    Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief BTW.


5.   Leveringen gelden binnen Nederland, de Waddeneilenden in overleg, grensoverschrijdende transportkosten niet zijn inbegrepen.                  

Artikel 4

Levering

1.    Alle door Kuijper opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte  termijnen en derhalve niet op de dag nauwkeurig.

2.    Levering geschiedt franco huis vanaf  250 euro netto. Voor niet franco leveringen behoudt Kuijper zich het recht voor om vervoerskosten in rekening te brengen.

3.    Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgehaald of geaccepteerd, staan de zaken ter beschikking van de koper en worden voor zijn rekening en risico bewaard op een door Kuijper nader te bepalen plaats.

4.    Indien koper weigert zaken in ontvangst te nemen binnen de  Leveringstermijn, heeft Kuijper het recht deze zaken te factureren en is de vordering terstond opeisbaar.

 

Artikel 5

 

Overmacht/Ontbinding

1.    Indien zich buiten de wil van partijen omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren waardoor redelijkerwijs geen nakoming kan worden gevraagd, hebben zij het recht hun verplichtingen wederzijds op te schorten.

 

2.    Als een situatie als in lid 1 bedoeld langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden (schriftelijk). Koper verkrijgt hierdoor geen recht op schadevergoeding.

 

3.    Onder omstandigheden in lid 1 van dit artikel bedoeld, worden onder andere verstaan: het niet voldoen van leveranciers van Kuijper aan hun verplichtingen, oorlog, oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden, stakingen, brand, verkeersstoringen, diefstal, explosie, terrorisme, storm, overstroming, aardbeving, sabotage, overheidsmaatregelen, staking, gebrek aan energie, verlies of beschadigingen van aan de overeenkomst onderworpen goederen tijdens het transport daarvan.

  

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud

Kuijper blijft eigenares van de door haar verkochte en geleverde zaken, zolang de koper niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is.

 

Artikel 7

Aansprakelijkheid

1.    Koper draagt vanaf het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld de volledige aansprakelijkheid en risico voor de genoemde zaken.

 

2.    Kuijper is alleen aansprakelijk voor schade geleden door koper die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van aan Kuijper toe te rekenen handelingen c.q. gedragingen. Alleen die schade wordt vergoed waartegen Kuijper verzekerd is.

 

 

3.    Voor schade veroorzaakt door hulppersonen als gevolg van opzet of grove schuld, is Kuijper niet aansprakelijk.

 

4.    Kuijper is niet aansprakelijk voor schade aan personen of    zaken als gevolg van gebruik van door hem geleverde zaken, al dan niet als gevolg van een gebrek aan het product.

 

5.    Voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van door Kuijper geleverde zaken, als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van bij het betreffende product gevoegde instructies of anderszins handelen of nalaten dat de werkzaamheid of de houdbaarheid van het product  negatief beïnvloedt, is Kuijper niet aansprakelijk.

 

6.    Eventuele aansprakelijkheid door Kuijper voor schade, ontstaan door een bewezen gebrekkig of ondeugdelijk zijn van door Kuijper geleverde zaken, beperkt zich tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken.

 

7.    Voor eventuele milieuschade als gevolg van het gebruik of  opslag van door Kuijper geleverde zaken, is Kuijper niet aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 8

Betaling

1.    Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

 

2.    De koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat er een ingebrekestelling vereist wordt.

 

3.    vanaf 14 dagen na factuurdatum is de koper aan Kuijper een rente verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of een gedeelte van een maand, dat de koper met betaling in gebreke blijft.

 

4.    Het recht van de koper om een vordering van Kuijper te verrekenen met eventuele vordering van koper op Kuijper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5.    Indien koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit de met Kuijper gesloten overeenkomst voortvloeien en in geval van faillissement of surséance van betaling van koper wordt hij geacht van rechtswege in gebreke zijn en is Kuijper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Kuijper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten.

 

6.    In geval van niet tijdige betaling is de met betaling in gebreke zijnde koper tevens aan Kuijper verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die van de niet-betaling het gevolg zijn.

 

7.    Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die redelijkerwijs door Kuijper gemaakt zijn voor hulp van derden bij de invordering van de vordering waardoor de koper in gebreke is.

 

8.    Kuijper is gerechtigd om bovenstaande kosten forfaitair op 15% van het verschuldigde bedrag te stellen, met een minimum van 100 euro alles exclusief BTW.


Artikel 9

Reclamaties

1.    De koper dient de door Kuijper verkochte en geleverde zaken bij ontvangst te controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en kwaliteit.

 

2.    De koper kan op een gebrek met betrekking tot de geleverde zaken geen beroep meer doen, indien hij dit feit niet binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde zaken aan Kuijper kenbaar heeft gemaakt . Bij niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient koper dit feit binnen 3 dagen nadat koper dit gebrek heeft ontdekt schriftelijk aan Kuijper mede te delen.

 

3.    Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste Stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd of als hij Kuijper niet de gelegenheid heeft geboden om zich terstond van de beweerde gebrekkigheid van de geleverde goederen te overtuigen.

Artikel 10

Geschillenregeling

1.    Het Nederlands recht is van toepassing op alle door Kuijper aangegane overeenkomsten.

 

2.    Geschillen tussen partijen zullen worden beoordeeld door een commissie van drie scheidsmensen, waarvan minimaal één meester in de rechten dient te zijn. Benoeming zal geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 1207 van het wetboek van het Burgerlijke Rechtsvordering. De wijze van behandeling van het gebruik zal door de scheidsmensen worden geregeld, terwijl een door hen opgemaakte akte tevens als akte van compromis zal gelden. De bepalingen in de voorgaande leden doet geen afbreuk aan het recht beider partijen om in kort geding aan de president van de Rechtbank een voorziening te vragen.

Artikel 11

Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

 

Klantenservice

Recente beoordelingen

Zouttabletten 1 pall € 8.25 per zak €33.00 per 100kg
 • Henk Brouwer

  Contact

  Handelsonderneming Kuijper BV
  Melkweg 10
  1841JJ Stompetoren

  Email: info@bobkuijper.nl
  Algemeen: 072-5038069
  Copyright © 2024 - BobKuijper.nl. Alle rechten voorbehouden